Aktualne akty prawne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych pdf icon 16x16

Prawo zamówień publicznych – zbiór aktów prawnych 

 

Przepisy wykonawcze:

 1. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pdf icon 16x16
 2. Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej pdf icon 16x16
 3. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych pdf icon 16x16
 4. Inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych pdf icon 16x16
 5. Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań pdf icon 16x16
 6. Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej pdf icon 16x16
 7. Zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania pdf icon 16x16
 8. Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym pdf icon 16x16
 9. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru pdf icon 16x16
 10. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pdf icon 16x16 Wzory protokołów.rar
 11. Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych pdf icon 16x16
 12. Użycie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych pdf icon 16x16

Dyrektywy:

 1. Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych pdf icon 16x16
 2. Dyrektywa w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych pdf icon 16x16

Pozostałe przepisy powiązane:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny pdf icon 16x16
 2. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług pdf icon 16x16
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pdf icon 16x16
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane pdf icon 16x16
 5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów pdf icon 16x16

image-5

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych