Aktualności

Wybór wykonawcy świadczącego ochronę ubezpieczeniową następuje zazwyczaj w drodze otwartej i konkurencyjnej procedury. Alternatywą dla zapewniania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy p.z.p. jest zawarcie umowy ubezpieczeniaw ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - pisze Bartłomiej Kardas w LEX Zamówienia Publiczne.

Usługa ubezpieczenia jest świadczeniem kwalifikowanym jako usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 p.z.p. Najczęściej wyboru ubezpieczyciela dokonuje się przy zastosowaniu trybu przetargu nieograniczonego. Alternatywą dla zapewniania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Pzp jest zawarcie umowy ubezpieczenia w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych o jakim stanowią przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2013.950) dalej d.u.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 przywołanej ustawy do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami takiego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Z wyłączenia może więc korzystać tylko i wyłącznie taki zamawiający, który zawiera umowę ubezpieczenia z towarzystwem i jednocześnie jest członkiem tego towarzystwa. Uzyskanie członkostwa jest zasadniczo uwarunkowane od zawarcia umowy ubezpieczenia z towarzystwem (art. 44 ust. 1 d.u.).

Zasadniczym celem działania towarzystwa jest wypłata odszkodowań członkom towarzystwa, którzy z tytułu członkostwa opłacają składki, a w zamian korzystają ze wzajemnej ochrony ubezpieczeniowej. Działalność towarzystwa z założenia nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Ustawa d.u. nie posługuje się pojęciem zysku, a pojęciem nadwyżki bilansowej, która jeśli występuje może przykładowo służyć obniżeniu składek członkowskich lub podwyższeniu sum ubezpieczeń. Nie nastawienie działalności na wypracowywanie zysku powoduje, że ubezpieczenie w ramach towarzystwa może być tańsze niż korzystanie z tradycyjnej ochrony ubezpieczeniowej, przy równoczesnym zachowaniu takich samych warunków wypłaty świadczeń.

Uczestnictwo w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych jest atrakcyjną alternatywą dla wyboru ubezpieczyciela w drodze postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Na atrakcyjności takiego rozwiązania wpływają przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze, brak jest obowiązku stosowania ustawy Pzp, a po drugie zamawiający może obniżyć koszty ochrony ubezpieczeniowej.

Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania potwierdza też Urząd Zamówień Publicznych prezentujący stanowisko w tej sprawie w opinii "Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie".

Źródło: www.zamowienia-publiczne.lex.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych