Aktualności

Konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex-ante dużych projektów infrastrukturalnych

Zachęcamy do zapoznania się z tym mechanizmem oceny. Warto by nie był on oparty tylko o wiedze teoretyczną wynikającą z przepisów m. in. z Dyrektyw, wytycznych itd., ale również a nawet przede wszystkim o wiedzę praktyczną.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-publiczne-dotyczace-mechanizmu-oceny-ex-ante-duzych-projektow-infrastrukturalnych

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych

Zachęcam do dołączenia do Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Jest to Stowarzyszenie w zakresie zamówień publicznych mające charakter odmienny od Stowarzyszeń już istniejących w tym zakresie. Jeszcze raz zachęcam do dołączenia, bo na pewno wszyscy na tym skorzystamy, ponieważ obecnie obowiązujący system zamówień publicznych niestety bardzo podupada i potrzeba jest dla niego mocnego wsparcia.

Wszystkie informacje znajdują się na Naszej stronie www.pszp.pl 

Już teraz członkostwo w Stowarzyszeniu mają inne wymierne korzyści, ponieważ członkowie mogą liczyć na 20 % rabat na organizowane Kongresy zamówień publicznych tj:

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
29/03/2017
Warszawa
http://kongres-wykonawcow.pl/ 

Polski Kongres Zamawiających
19/06/2017
Warszawa
http://kongres-zamawiajacych.pl/ 

W razie pyta lub wątpliwości, prosimy o kontakt

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Zakresu zastosowania art. 146 ust. 6 Pzp nie można rozciągać na jakiekolwiek błędy zamawiających popełnione w toku postępowań

Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z dnia 10 listopada 2015 r. KIO 2354/15 wskazała iż zamawiający są uprawnieni przy unieważnieniu prowadzonych postępowań na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp do powoływania się na wady postępowania, które miały lub mogły mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, czyli na okoliczności, z powodu których Prezes UZP mógłby wystąpić o unieważnienie umowy zwartej w wyniku jego przeprowadzenia. 
Z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp wynika, że zamawiający ma obowiązek unieważnienia postępowania, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą, która, po pierwsze – jest niemożliwa do usunięcia, po drugie – uniemożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. Stąd wskazuje się również w orzecznictwie, że konieczne jest wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą a niemożnością zawarcia ważnej umowy. Przy czym należy tu brać pod uwagę zarówno wady postępowania stypizowane w art. 146 ust. 1 pzp, jak i wady postępowania polegające na dokonaniu przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, a więc mieszczące się w klauzuli art. 146 ust. 6 pzp.
W ocenie składu orzekającego Izby choć art. 146 ust. 6 pzp zawiera klauzulę generalną, nie oznacza to, że zakres zastosowania tego przepisu można rozciągać na wszelkie stany faktyczne obejmujące jakiekolwiek błędy zamawiających popełnione w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zasadą jest bowiem, że wszczęte postępowanie ma doprowadzić do wyłonienia najkorzystniejszej oferty, a nie zakończyć się unieważnieniem. Skoro w aktualnym stanie prawnym literalne brzmienie art. 146 ust. 1 pkt 1 - 6 pzp, do którego odsyła art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp, co do zasady zawiera wąski i ścisły katalog wad postępowania, które miałyby uprawniać zamawiających do jego unieważnienia, należy zachować daleko idącą ostrożność przy powoływaniu się na zaistnienie wady objętej klauzulą generalną z art. 146 ust. 6 pzp. W toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych zamawiający popełniają błędy, naruszając przy tym przepisy ustawy pzp, jednak nie w każdym przypadku powoduje to powstanie wady rzutującej na ważność umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym bardziej niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca klauzuli generalnej zawartej w art. 146 ust. 6 pzp, która pozwalałby zamawiającym na unieważnienie postępowania z powołaniem się jakiekolwiek wady prowadzonych przez nich postępowań. Mogłoby to wprost prowadzić do zagrożenia przestrzegania zasady prowadzenia postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, szczególnie w sytuacji, gdy stwierdzenie wad postępowania miało miejsce już po ujawnieniu listy wykonawców, którzy mogą uzyskać dane zamówienie. Stąd stwierdzona przez zamawiających wada postępowania musi być nie tylko niemożliwa do usunięcia, ale wskazywać na dokonanie czynności lub zaniechanie jej dokonania w tym postępowaniu ze wskazaniem takiego naruszenia konkretnego przepisu lub przepisów ustawy pzp, które rzeczywiście, a nie jedynie hipotetycznie, miało lub mogło mieć wpływ na jego wynik.
 
Treść Wyroku

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych