Aktualności

Gmina nie zapłaci podwykonawcy za upadłego wykonawcę

W dniu 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął Uchwałę w któej stwierdził, iż w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647[1] § 5 k.c.

Jest to w mojej ocenie dość bezpecednsowa Uchwała i może wykrewać nowy tręd w relacjach z podwykoncami. Może równiez zaburzyć bezpieczeństwo podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia publicznego. 

Przypomnijmy, że w dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 1473), która wprowadziła do ustawy Pzp przepisy regulujące zagadnenie podwykonastwa. Celem tych przpisów było uregulowanie statusu podwykonawców, jak również swoiste zabezpieczenie ich przed niewypłacalnymi wykonawcami.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r. Sygn. III CZP 45/15

Więcej tutaj

Udostępnij

Submit to Facebook

Zamawiający może obniżyć koszty ochrony ubezpieczeniowej

Wybór wykonawcy świadczącego ochronę ubezpieczeniową następuje zazwyczaj w drodze otwartej i konkurencyjnej procedury. Alternatywą dla zapewniania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy p.z.p. jest zawarcie umowy ubezpieczeniaw ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - pisze Bartłomiej Kardas w LEX Zamówienia Publiczne.

Usługa ubezpieczenia jest świadczeniem kwalifikowanym jako usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 p.z.p. Najczęściej wyboru ubezpieczyciela dokonuje się przy zastosowaniu trybu przetargu nieograniczonego. Alternatywą dla zapewniania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Pzp jest zawarcie umowy ubezpieczenia w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych o jakim stanowią przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2013.950) dalej d.u.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 przywołanej ustawy do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami takiego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Z wyłączenia może więc korzystać tylko i wyłącznie taki zamawiający, który zawiera umowę ubezpieczenia z towarzystwem i jednocześnie jest członkiem tego towarzystwa. Uzyskanie członkostwa jest zasadniczo uwarunkowane od zawarcia umowy ubezpieczenia z towarzystwem (art. 44 ust. 1 d.u.).

Zasadniczym celem działania towarzystwa jest wypłata odszkodowań członkom towarzystwa, którzy z tytułu członkostwa opłacają składki, a w zamian korzystają ze wzajemnej ochrony ubezpieczeniowej. Działalność towarzystwa z założenia nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Ustawa d.u. nie posługuje się pojęciem zysku, a pojęciem nadwyżki bilansowej, która jeśli występuje może przykładowo służyć obniżeniu składek członkowskich lub podwyższeniu sum ubezpieczeń. Nie nastawienie działalności na wypracowywanie zysku powoduje, że ubezpieczenie w ramach towarzystwa może być tańsze niż korzystanie z tradycyjnej ochrony ubezpieczeniowej, przy równoczesnym zachowaniu takich samych warunków wypłaty świadczeń.

Uczestnictwo w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych jest atrakcyjną alternatywą dla wyboru ubezpieczyciela w drodze postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Na atrakcyjności takiego rozwiązania wpływają przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze, brak jest obowiązku stosowania ustawy Pzp, a po drugie zamawiający może obniżyć koszty ochrony ubezpieczeniowej.

Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania potwierdza też Urząd Zamówień Publicznych prezentujący stanowisko w tej sprawie w opinii "Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie".

Źródło: www.zamowienia-publiczne.lex.pl

Udostępnij

Submit to Facebook

Warsztat nt. "Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych"

Zapraszamy na warsztat nt. Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych, który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 r. w Warszawie, Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Millennium Plaza.

Główne zagadnienia, które będą przedmiotem warsztatu to:

  • Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych na gruncie obowiązującej i przyszłej ustawy Pzp,
  • Odwołanie jako pierwsza instancja środków ochrony prawnej
  • Postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Koszty w postepowaniu odwoławczym
  • Skarga do Sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Organizatorem warsztatu jest MM Conferences S.A.

Warsztat prowadzony będzie przez Grzegorz Bebłowskiego i Pawła Faczyńskiego.

Więcej informacji w broszurze

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Udostępnij

Submit to Facebook

Konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie zamówień publicznych i własności intelektualnej

Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących powiązania kwestii zamówień publicznych z ochroną praw własności intelektualnej. Prowadzone konsultacje mają służyć zdiagnozowaniu ewentualnych problemów występujących w tym obszarze i potencjalnemu opracowaniu przez KE adekwatnych wytycznych. Do udziału w badaniu zaproszone są wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w omawianej dziedzinie a w szczególności: zamawiający i wykonawcy, stowarzyszenia organów lub podmiotów publicznych, organizacje zawodowe, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, ośrodki analityczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia przedsiębiorstw, sektor zdrowia, zrzeszenia pracowników oraz osoby prywatne. 

Szacunkowy czas wypełnienia formularza: 15-20 minut.

Termin konsultacji upływa 7 lipca 2015.

Więcej informacji na stronie UZP

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych