Aktualności

Regulamin jako istotna regulacja wewnętrzna zamawiającego

Z punktu widzenia jednostki zamawiającej proces udzielania zamówień publicznych regulowany jest na dwóch poziomach: norm powszechnie obowiązujących oraz regulaminów wewnętrznych.

Normy powszechnie obowiązujące to rzecz jasna przede wszystkim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm. Dalej „ustawa pzp”) wraz z aktami wykonawczymi.

Regulaminy z kolei to akty regulujące tryb i sposób pracy zamawiającego, obowiązującej jego pracowników w zakresie w nich opisanym ale pozbawione w zasadzie jakiegokolwiek wpływu na wykonawców. Większość zamawiających posiada wśród swoich procedur działania regulamin udzielania zamówień publicznych, regulamin prac komisji przetargowej a także regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod ustawy pzp. Każdy z nich reguluje inną sferę działalności jednostki ale tylko jeden jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy pzp obowiązkowe jest określenie przez kierownika zamawiającego organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej. Jest to zatem nic innego jak regulamin prac komisji przetargowej. Jest to jedyny regulamin (choć ustawa pzp nie posługuje się tą nazwą), którego obowiązek wprowadzenia przewidują przepisy o zamówieniach publicznych.

Więcej pod linkiem

Udostępnij

Submit to Facebook

Wykonawca musi udowodnić tajemnicę przedsiębiorstwa

Wykonawca może zastrzec pewne informacje w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ma jednak wtedy obowiązek wykazania, iż dany dokument czy informacja spełnia ustawowe przesłanki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawność. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Taki przypadek wskazany jest w ust. 3 art. 8 ustawy Pzp, który stanowi, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ostatni fragment przepisu został dodany nowelizacją ustawy Pzp, która obowiązuje od 19 października 2014 r. Od tego momentu nie wystarczy tylko oświadczenie o objęciu danego dokumentu/informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, wykonawca musi jednocześnie udowodnić (np. w formie oświadczenia wyjaśniającego), że spełnione zostały przesłanki uznania danego dokumentu/informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. Do tego oświadczania można również załączyć dowody. 

Na marginesie należy dodać, iż taki obowiązek istniał również przed nowelizacją. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 4 czerwca 2013 r. (KIO 1187/13) - "Ciężar udowodnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje. Skoro wykonawca dokonuje zastrzeżenia i czynność ta musi zostać oceniona przez zamawiającego pod względem jej skuteczności, wykonawca jest obowiązany wykazać, iż podjął przewidziane ustawą działania zmierzające do zachowania poufności zastrzeżonych informacji".

 

Źródło: blogprawazamowienpublicznych


Udostępnij

Submit to Facebook

....

Ostatnio ZPP dokonuje dość mocnej negatywnej ekspansji na system zamówień publicznych w Polsce, a raczej jego skutki. Osobiście również uważam, iż nie jest on doskonały, ale co w obecnych czas takie jest. Wskazane na zdjęciu „hasło” wskazuje jedynie na brak podstawowej wiedzy nie tylko w materii systemu zamówień publicznych ale również zasad postępowania dla PKW. Wspomniany raport to potwierdza (mimo wszystko zachęcam do zapoznania się z jego treścią). LINK

Taka postawa co najmniej mnie zaskakuje. ZPP ogólnie rzecz ujmując zrzesza przedsiębiorców, a przedsiębiorcy na rynku zamówień publicznych to nie kto inny jak Wykonawcy. Ustawa PZP nie dotyczy tylko zamawiających (urzędy itd.), ale również wykonawców, i tylko dzięki ich dobrej wiedzy przepisów i reguł w zakresie udzielenia zamówień publicznych są oni w stanie brać udział w postępowaniach.

Nawet w doktrynie wskazuje się na przedsiębiorcę jako profesjonalny podmiot gospodarczy, który musi być zorientowany w przepisach PZP (np. KIO 2678/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.)

Niestety dobrze wiadomo, iż nie zawsze tak jest a gro odrzucanych ofert lub wykluczanych wykonawców jest wynikiem całkowitego braku przepisów PZP.

Nikt nie mówi że PZP jest łatwa, czytelna, zrozumiała itd. Jednak jej zasady obowiązują zarówno wykonawców jak i zamawiających, więc te trudności są odczuwalne po obu stronach.

Jednym z celów ZPP jest dostarczanie zrzeszonym firmom wiedzę i informacje profesjonalne[1]. Może zatem zamiast podnosić kuriozalne wnioski i mącić w głowie zrzeszonym, zrobić coś bardziej pożytecznego, jak np. cykl szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla swoich członków. Sądzę, że efekt będzie znacznie korzystniejszy i namacalny niż w obecnie podjętych działaniach.

 


[1] http://zpp.net.pl/manifest-zpp/

Udostępnij

Submit to Facebook

Praktyk zamówień publicznych w grupie kapitałowej - warsztaty

W dniu 16-17 grudnia 2014 r. w Warszawie w Hotelu Sheraton odbędą się warsztaty "Praktyk zamówień publicznych w grupie kapitałowej", gdzie jednym z prelegentów będzie Grzegorz Bebłowski.

Główne zagadnienia, które będa przedmiotem warsztatów to:

 • Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych – najważniejsze zmiany wpływające na działanie grupy kapitałowej
 • Praktyka łączenia zamówień w ramach grupy kapitałowej
 • Posługiwanie się potencjałem podmiotów trzecich należących do grupy kapitałowej - Grzegorz Bebłowski
 • Składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej
 • Praktyczne aspekty udzielania zamówień sektorowych w ramach grupy kapitałowej
 • Procedura badania powiązań między wykonawcami
 • Problematyka wykluczania podmiotów z postępowania

Udział w niniejszym warsztacie pomoże zapoznać się Państwu z problematyką zamówień publicznych dotyczącą w szczególności Grup Kapitałowych. Poruszone na spotkaniu zagadnienia dostarczą uczestnikom zaawansowanej wiedzy, między innymi z zakresu procedury badania powiązań między wykonawcami. Nasi eksperci zapoznają Państwa z najbardziej kontrowersyjnymi przypadkami dotyczącymi wyroków Krajowej Izby Odwoławczej. Pomogą zrozumieć także spore kwestie tworzenia i odpowiadania na zamówienia publiczne w ramach jednej Grupy Kapitałowej. Co więcej poruszone zostanie także zagadnienie znowelizowanego niedawno Prawa Zamówień Publicznych.

Grupa docelowa:

Dyrektorzy i kierownicy działów:

 • zakupów
 • przetargów
 • zamówień publicznych
 • inwestycji

Dyrektorzy działów finansowych i prawnych odpowiedzialni za kwestie przetargowe Specjaliści:

 • ds. przetargów
 • ds. zamówień publicznych
 • ds. zamówień I zakupów

Oragnizatorem warsztatów jest MMConferences

Więcej informacji w bruszurze

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych