Aktualności

Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie m.in. popularyzacji pozacenowych kryteriów oceny ofert, eliminowania rażąco niskiej ceny, zmian w zakresie powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, uwzględnienia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz stosowania wzorcowych dokumentów w zamówieniach publicznych.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm, po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.Sejm odrzucił siedem z piętnastu poprawek Senatu. Większość poprawek miała charakter legislacyjno-redakcyjny.Ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP, a po podpisaniu zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.Przedmiotowa nowelizacja stanowi inicjatywę poselską, do której Rada Ministrów przedstawiła stanowisko przyjęte dnia 31 stycznia 2014 r.Główne zmiany wprowadzane w drodze ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczą:

  • odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;
  • wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych;
  • zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich;
  • wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
  • wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów;
  • zmiany w zakresie zatrzymania wadium;
  • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
  • modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.

Z przebiegiem procesu legislacyjnego dotyczącego uchwalonej ustawy można zapoznać się na stronie internetowej Sejmu RP pod linkiem

Źródło: www.uzp.gov.pl

Udostępnij

Submit to Facebook

Czarna Lista Barier dla Zamawiających - Edycja 2014

Już sama skala rynku zamówień publicznych nakazuje bardzo bacznie obserwować to kto i w jaki sposób wydat­kuje pieniądze publiczne, czyli zamawiających. Objęci są oni licznymi kontrolami (np. ze strony Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Zamówień Publicznych czy Regionalnych Izby Obrachunkowych). Ich działania kontrolowane są również przez samych wykonawców ubiegających się o zlecenia publiczne, którzy wyposażeni zostali w możli­wość odwoływania się do Krajowej Izby Odwoławczej. Sprawna kontrola zamawiających to jednak za mało, aby system zamówień publicznych funkcjonował poprawnie. Konieczne jest do tego jeszcze dobre prawo zamówień publicznych. Dobre prawo jednak to nie tylko takie, które jest pozytywnie oceniane przez sektor prywatny, czyli wykonawców. To także takie, które daje zamawiającym narzędzia do profesjonalnego i sprawnego wydatkowania pieniędzy publicznych. Pod tym kątem jednak rzadko ocenia się regulacje w naszym kraju. Nie brakuje tymczasem opracowań, które wskazują na bariery w zamówieniach publicznych dla przedsiębiorców (w tym względzie można chociażby wskazać bardzo dobrą inicjatywę Konfederacji Lewiatan, która rokrocznie przygotowuje „Czarną listę barier” w rozwoju przedsiębiorczości).
Brakowało jednak podobnej analizy przepisów pod kątem potrzeb sektora publicznego. W tym celu powstała „Czarna Lista Barier dla Zamawiających”, będąca opracowaniem barier zgłaszanych przez sektor publiczny. Mam nadzieję, że pierwsza edycja naszej „Czarnej listy” będzie cennym źródłem informacji o problemach zamawiających i przyczyni się do ożywienia dyskusji na temat wad i zalet polskiego prawa zamówień publicznych - czytamy w raporcie "Czarna Lista Barier dla Zamawiających - Edycja 2014" przygotowanym przez pismo "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce".

Pełny teks opracowania dostępny po linkiem

Udostępnij

Submit to Facebook

Praktyczne skutki likwidacji samorządu zawodowego urbanistów w zakresie opisywania warunków udziału w postępowaniu

W dniu 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768), która m.in. likwiduje samorząd urbanistów.
W związku z tym na podstawie art 13 w/w ustawy, zmianie uległ art. 154a ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Likwidacja samorządu zawodowego urbanistów w praktyce zamówień oznacza, iż zamawiający określając na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp warunki udziału w postępowaniu nie będą mogli  określać warunku dot. przynależności do samorządu zawodowego urbanistów, oraz żądać dokumentów na tę okoliczność, w szczególności tak jak dotychczas wpisu na określoną listę osób, w przypadku udzielania przez zamawiających zamówień publicznych w przedmiocie prac z zakresu planowania przestrzennego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający może żądać posiadania uprawnień do wykonywania danej działalności lub czynności tylko w przypadku, gdy ustawy nakładają taki obowiązek. Dotychczas zamawiający na podstawie przywołanego przepisu wymagali przynależności wykonawców czy też osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług urbanistycznych, do izby samorządu zawodowego. Po wejściu w życie zmian w zakresie zniesienia samorządu zawodowego urbanistów, zamawiający w celu wyboru odpowiedniego wykonawcy będą obowiązani określić warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia wykonawców tego rodzaju zamówień publicznych bez możliwości określenia wymogu przynależności do tego samorządu. Ustawa – Prawo zamówień publicznych przyznaje zamawiającemu narzędzia gwarantujące wybór wykonawcy dającego rękojmię rzetelnego i należytego wykonania zamówienia.  Zamawiający, w świetle art. 22 ust. 4 Pzp, ma obowiązek opisać sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób związany z przedmiotem udzielanego zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu tego zamówienia, w tym wypadku usługi urbanistycznej. Zasada powyższa ma zastosowanie także  przy określaniu warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia wykonawców tego rodzaju zamówień publicznych. Zamawiający każdorazowo, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powinien wziąć pod uwagę wszystkie wymagania i okoliczności związane z należytym wykonaniem zamówienia publicznego, a następnie wskazać minimalne wymagania, po spełnieniu których uzna, iż wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Udostępnij

Submit to Facebook

Latawiec: GDDKiA nie realizuje postulatów branży

W kwietniu Ewa Tomala-Borucka, nowa szefowa GDDKiA, mówiła podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury o zmianach, jakie wprowadzane są w nowo ogłaszanych przetargach. Warto się zastanowić, czy zmiany te były w całości pożądane przez branżę budowlaną i czy pozytywnie wpłyną na realizację kontraktów drogowych.

Zdaniem Tomasza Latawiec, prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz członka Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury” nie wszystkie deklarowane zmiany są realkzowane.

Więcej pod linkiem

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych