Aktualności

Podpisano umowę na wykonanie dojazdów do PKM

Jak informuje Rynek Infrastruktury Inwestycja, na której realizację podpisano 4 sierpnia umowę, to gwarancja tego, że pod koniec września 2015 roku w Gdańsku powstaną dojazdy do przystanku PKM Jasień i PKM Kiełpinek. Ponadto projekt obejmie budowę węzłów integracyjnych PKM Brętowo, PKM Kiełpinek oraz PKM Jasień.

Kontrakt, którego wartość opiewa na ponad 29,5 mln zł netto zostanie zrealizowany przez firmę Skanska w ciągu 14 miesięcy. Inwestycja jest częścią Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IIIC współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
Całość realizacji obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych w celu wykonania infrastruktury towarzyszącej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Projekt został podzielony na trzy części.


Dojazd do przystanku PMK Jasień
Pierwsza z części obejmuje wykonanie dojazdu do przystanku oraz budowę węzła integracyjnego PKM Jasień wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. – W ramach tej części zadania jako generalny wykonawca odpowiadamy m.in. za: budowę drogi dojazdowej do przystanku PKM Jasień na odcinku od ul. Kartuskiej wzdłuż planowanej ul. Gronostajowej i ul. Nowej Myśliwskiej do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Jasień, budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Jasień oraz podłączenie ul. Myśliwskiej i ul. Jasieńskiej do projektowanej drogi dojazdowej do PKM – mówi Anna Bystry, Menadżer Projektu, Skanska.


Ponadto w ramach projektu wykonane zostaną również dojazdy do ogródków działkowych, powstaną nowe zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz miejsca postojowe. Zakresem prac objęta została także budowa wiaduktu drogowego i muru oporowego przy ul. Gronostajowej oraz przy Stawie Wróbla, budowa przepustów drogowych oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykonawca odpowiada również za nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych oraz montaż wiat przystankowych.

Oprócz budowy dojazdu do przystanku PKM Jasień Skanska wykona również szereg prac związanych z budową węzła integracyjnego PKM Jasień. Prace te obejmą m.in. budowę: dróg wewnętrznych na węźle, pętli autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych, schodów terenowych, parkingu na 82 miejsca postojowe, zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia, kanalizacji teletechnicznej oraz nasadzenia zieleni.


Dojazd do przystanku PKM Kiełpinek

Druga część zadania obejmuje budowę dojazdu do przystanku oraz węzła integracyjnego PKM Kiełpinek. – W przypadku realizacji przez Skanska tej części zadania odpowiadamy przede wszystkim za prace związane z przebudową istniejącej ul. Szczęśliwej na odcinku skrzyżowania z ul. Kartuską do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Kiełpinek, budowę chodników i kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci kablowej oświetleniowej oraz urządzeń elektroenergetycznych a także nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych – mówi Anna Bystry.
W ramach prac wykonawca zrealizuje również budowę węzła integracyjnego PKM Kiełpinek. Ich zakresem objęta zostanie budowa: dróg wewnętrznych na węźle, pętli autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych, schodów terenowych, parkingu dla 82 samochodów, zadaszonego parkingu dla 32 rowerów, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej, oświetlenia a także nasadzenia zieleni.


Węzeł integracyjny przystanku PKM Brętowo
Kolejna, trzecia część zadania przewiduje prace związane z budową węzła integracyjnego dla przystanku PKM Brętowo. Prace te swoim zakresem obejmą m.in. budowę: drogi manewrowej, parkingu dla 19 samochodów, zadaszonego parkingu dla 32 rowerów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, a także nasadzenia zieleni.
Dzięki inwestycji powstanie całkowicie nowa infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Z pewnością powstałe dojazdy oraz węzły integracyjne usprawnią komunikację oraz pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo na drodze.

Żródło

Udostępnij

Submit to Facebook

Budowlanka: który wykonawca jest w najlepszej sytuacji

Jak informuje Rzeczpospolita - Budimex, Skanska, Strabag - to zwycięzcy rankingu największych spółek budowlanych w Polsce pod względem przychodów w 2013 r.

- Poprawiająca się sytuacja finansowa firm budowlanych wskazuje na pierwsze symptomy wychodzenia branży budowlanej z kryzysu, z jakim zmagała się w ostatnich latach. Jednak sektor musi nadal mierzyć się z problemami, którym stawiał czoła w ostatnich dwóch latach - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Polskie spółki budowlane 2013 - kluczowi gracze, perspektywy rozwoju i dywersyfikacji".

Według ekspertów Deloitte, największych nakładów można spodziewać się w budownictwie drogowym, kolejowym, energetycznym i hydro-inżynieryjnym.

W 2013 roku łączne przychody 15 największych spółek budowlanych spadły o 6,7 mld zł, czyli 19,7 proc. w porównaniu do przychodów osiągniętych w 2012 roku. Jednak w odróżnieniu od roku poprzedniego, wyniki operacyjne oraz netto osiągane przez te spółki były na zdecydowanie lepszym poziomie - wylicza Deloitte.

Dla 15 największych firm średnia wartość wyniku na sprzedaży wzrosła z poziomu straty wynoszącej 49 mln zł w 2012 roku, do poziomu zysku w wysokości 68 mln zł rok później. Aż 11 z 15 największych spółek budowlanych osiągnęło zysk na sprzedaży.

- Na sytuację finansową spółek sektora budowlanego wpłynęło w 2013 roku kilka czynników. Po pierwsze, liczba przetargów dotyczących nowych kontraktów o podobnym charakterze, została w ubiegłym roku znacznie ograniczona w związku z dobiegającą końca perspektywą unijną. To istotnie wpłynęło na spadek przychodów z realizowanych prac. Natomiast wpływ na polepszenie wyników operacyjnych oraz wyników netto miały przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze fakt, że większość negatywnych skutków dotyczących realizacji kontraktów infrastrukturalnych została odzwierciedlona w sprawozdaniach finansowych lat ubiegłych i nie miała znaczącego wpływu na wyniki osiągane przez spółki w roku 2013. Po drugie, selektywne, cechujące się dokładniejszą analizą ryzyka podejście spółek do wyboru kontraktów, umożliwiło realizację prac przy zachowaniu dodatnich marż - wyjaśnia Maciej Krokosiński, menedżer w Dziale Audytu firmy Deloitte.

Budimex na czele

Poprawiająca się stopniowo sytuacja finansowa znalazła także odzwierciedlenie we wzroście kapitalizacji największych spółek budowlanych notowanych na warszawskim parkiecie.

Wartość 9 spółek budowlanych z rankingu Deloitte 15 największych pod kątem uzyskiwanych przychodów, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła aż o 58 proc.

Przygotowany przed Deloitte ranking otwiera Grupa Budimex z przychodami sięgającymi 4,7 mld zł. Spółka odnotowała ich spadek o 22 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowała się szwedzka Skanska, z przychodami na poziomie 4,2 mld zł, co oznacza spadek o zaledwie 2 proc. W konsekwencji Skanska wyprzedziła austriacki Strabag, który osiągnął przychody na poziomie 3,2 mld zł (spadek aż o 28,9 proc.) Największy wartościowo wzrost przychodów zanotowały PORR (Polska) SA oraz Grupa Mirbud (odpowiednio 406 mln zł oraz 348 mln zł wzrostu przychodów). Natomiast największy wartościowy spadek przychodów w 2013 roku, w wysokości 1,75 mld zł zanotowała Grupa Polimex Mostostal.

Więcej tutaj

Udostępnij

Submit to Facebook

Aktualne ujednolicone przepisy z zakresu zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie w zakładce Zamówienia publiczne/Aktualne akty prawne, znajdą Państwo aktulane i ujednolicone przepisy regulujące matrię zamówień publicznych. Na obecną chwilę przepisy te zawierają wszelkie ostatnio wporwadzone zmiany tj:

1. Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych zawierający nową definicję "ceny";

2. Tekst jednolity Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań;

3. Treść nowej ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych opracowań.

 

Udostępnij

Submit to Facebook

Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych

Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt IACa 166/14) Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił – na skutek apelacji wniesionej przez Prezesa UZP – wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt I C 285/13), stwierdzający nieważność umowy na dostawę samochodu osobowego marki Skoda model Superb, w ten sposób, że unieważnił rzeczoną umowę.

W pierwszej kolejności Sąd drugiej instancji podkreślił, że uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych. Uprawnienie Prezesa UZP nie jest obwarowane wystąpieniem innych dodatkowych przesłanek w postaci np. uprzedniego kontrolowania realizacji spornego zamówienia publicznego, czy też zakwestionowania wyniku przetargu przez jego uczestników. Legitymacja w tym zakresie przysługuje Prezesowi UZP, który jest wprawdzie częścią Skarbu Państwa, ale jednocześnie jest podmiotem samodzielnym prawnie.

Sąd Apelacyjny podkreślił nadto, że w sytuacji, gdy do postępowanie o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania musi się odbyć na zasadach określonych w tej ustawie. W szczególności, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia musi odbyć się z poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i 29 tej ustawy. Zamawiający nie może więc określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź też takich, które eliminowałyby konkretnych wykonawców uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Dlatego też powszechnie przyjmuje się, że nie jest dopuszczalne określenie przedmiotu zamówienia przy użyciu oznaczeń czy też parametrów, które wskazywałyby na konkretnego producenta lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. O ile zatem zamawiający, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia swoich potrzeb na odpowiednim poziomie, uprawniony był do opisu parametrów technicznych zamawianego pojazdu w taki sposób, by opowiadał jego uzasadnionym potrzebom, a co za tym idzie sprecyzowania przedmiotu zamówienia w oparciu o określone minimalne standardy i parametry techniczne, to granicę tego uprawnienia wyznaczają przepisy ustawy Pzp. Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego, traktować należy jako naruszenie uczciwej konkurencji.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, zgromadzone w przedmiotowej sprawie dowody, a w szczególności opinia biegłego, dają podstawy do uznania, że sposób sformułowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wskazuje, że tylko jeden model pojazdów oferowanych na rynku w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniała postawione przez zamawiającego wymagania. Taki sposób opisu przedmiotu zamówienia słusznie więc został uznany przez Sąd pierwszej instancji jako sprzeczny z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, z uwagi na możliwość utrudnienia uczciwej konkurencji. Podkreślenia wymaga również, że pozwani nie próbowali nawet wykazać, że dyskwalifikujące inne niż Skoda Superb pojazdy wymagania wynikały ze zobiektywizowanych potrzeb zamawiającego i nie były na tyle wygórowane, aby mogły utrudnić lub uniemożliwić dostęp do przedmiotu zamówienia innym wykonawcom.

Trafnie zatem Sąd Okręgowy uznał, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp, które to naruszenie miało wpływ na wynik tego postępowania, uniemożliwiając innym wykonawcom złożenie ofert odpowiadających wymogom siwz, a tym samym ograniczając możliwość dokonania przez zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej do wyboru jedynej oferty, jaka w konsekwencji została złożona. Naruszenie zasady równego traktowania wykonawców ma miejsce wówczas, gdy opis zamówienia ogranicza krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Wobec powyższego zawarta przez pozwanych umowa jest nieważna, nieważność ta jednak ma charakter względny, co oznacza, że Sąd Okręgowy błędnie i wbrew treści żądania powoda stwierdził jej nieważność.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych