Aktualności

Urzędnicy będą mogli szantażować przedsiębiorców

Firmie, która nie zgodzi się na poprawienie omyłek w swej ofercie, będzie grozić utrata wadium. Nowelizacja, która miała pomóc wykonawcom, może wielu z nich zaszkodzić.

Uchwalona na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Sejmu nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.; dalej: p.z.p.) ma pomóc przedsiębiorcom, którzy tracą wadium tylko dlatego, że nie udało im się uzupełnić dokumentów. Powszechnie krytykowany art. 46 ust. 4a p.z.p. wprowadzono w 2009 r., by zapobiegać zmowom przetargowym. Przedsiębiorcy celowo nie uzupełniali dokumentów w tańszych ofertach, co prowadziło do ich wykluczenia i zmuszało zamawiającego do wyboru droższych propozycji. Tyle że przepis ten doprowadził do patologii. Niektóre urzędy uczyniły sobie z niego dodatkowe źródło dochodu. Pieniądze tracą nawet firmy, których oferty znalazły się na odległych pozycjach i które nie mogą manipulować wynikami przetargu. Niedawno DGP opisał przypadek firmy, która zajęła 9. miejsce na 10 złożonych ofert, a mimo to zamawiający zatrzymał jej 180 tys. zł.

Przygotowany przez posłów PO projekt nowelizacji przepisów miał to ukrócić. Początkowo proponowano najprostsze rozwiązanie – skreślenie art. 46 ust. 4a p.z.p. Ruch tym bardziej wskazany, że i tak nie zabezpieczał on przed zmowami. Równie skuteczną metodą jest bowiem celowe popełnienie błędu w ofercie. Zamawiający może poprawiać nieistotne omyłki, ale przedsiębiorca nie musi wyrazić na to zgody. Sprzeciw także umożliwia wycofanie tańszej oferty po to, by zmusić zamawiającego do wyboru droższej.

Rząd sprzeciwił się wykreśleniu regulacji. Wypracowano kompromis, zgodnie z którym wadium ma nadal być zatrzymywane, lecz tylko firmom, które złożyły najkorzystniejszą ofertę. Do przepisu dopisano jednak nową przesłankę zabrania wadium. Chodzi o wspomniane poprawianie nieistotnych omyłek. Zgodnie z uchwaloną wersją, jeśli firma nie zgodzi się na zmiany w swojej ofercie, straci pieniądze.

– Doprowadzi to do kuriozalnej sytuacji, w której wykonawca zawsze będzie stratny. Albo zgodzi się na niekorzystną dla siebie zmianę, albo też zamawiający zatrzyma mu wadium – ocenia Paweł Rożyński, ekspert z kancelarii GWW Legal.

– Przepis dotyczący nieistotnych omyłek jest pojemny i poprawiane są różne elementy oferty. Dlatego kluczowe jest zapewnienie przedsiębiorcy możliwości sprzeciwienia się temu. To wentyl bezpieczeństwa zapewniający wykonawcy ochronę w przypadku zbyt daleko idącej ingerencji zamawiającego w treść jego oferty. Bez niego firma będzie zdana na łaskę i niełaskę zamawiającego – dodaje.

Korzystając ze straszaka w postaci groźby zatrzymania wadium, zamawiający będzie mógł wymuszać na wykonawcy zmiany w jego oświadczeniu woli, jakim jest oferta.

– Jeśli chodzi o rzeczywiście nieistotne omyłki, to nowa regulacja nie powoduje większych zagrożeń. Problem w tym, że nigdy nie wiadomo, co zostanie uznane za taką omyłkę przez zamawiającego, a po nowelizacji będzie on miał możliwość szantażowania przedsiębiorców i zmuszania ich do zmian, na które normalnie by się nie zgodzili – ocenia Arkadiusz Szyszkowski, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Możliwość poprawiania nieistotnych omyłek wprowadzono do przepisów po tym, jak w 2008 r. z przetargu na budowę obwodnicy Wrocławia musiano odrzucić korzystną ofertę, bo zapomniano w niej uwzględnić kilka kloszy do lamp. Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. nakazuje informowanie wykonawcy, że jego oferta ma być poprawiona. Przepisy pozwalają mu na sprzeciw, co oznacza odrzucenie oferty.

Teraz sprzeciw ten stanie się fikcją, przynajmniej w przypadku firm, które mogłyby wygrać przetarg. A jak wynika z danych UZP, średnia ważnych ofert w polskim przetargu wynosi zaledwie 1,32. Co gorsza, w przypadku zamówień poniżej progów unijnych (przy robotach budowlanych chodzi o kwotę ok. 22 mln zł) wykonawcy nie będą nawet mogli kwestionować decyzji dotyczących poprawienia omyłki przed KIO.


Źródło

Udostępnij

Submit to Facebook

Podpisano umowę na wykonanie dojazdów do PKM

Jak informuje Rynek Infrastruktury Inwestycja, na której realizację podpisano 4 sierpnia umowę, to gwarancja tego, że pod koniec września 2015 roku w Gdańsku powstaną dojazdy do przystanku PKM Jasień i PKM Kiełpinek. Ponadto projekt obejmie budowę węzłów integracyjnych PKM Brętowo, PKM Kiełpinek oraz PKM Jasień.

Kontrakt, którego wartość opiewa na ponad 29,5 mln zł netto zostanie zrealizowany przez firmę Skanska w ciągu 14 miesięcy. Inwestycja jest częścią Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IIIC współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
Całość realizacji obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych w celu wykonania infrastruktury towarzyszącej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Projekt został podzielony na trzy części.


Dojazd do przystanku PMK Jasień
Pierwsza z części obejmuje wykonanie dojazdu do przystanku oraz budowę węzła integracyjnego PKM Jasień wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. – W ramach tej części zadania jako generalny wykonawca odpowiadamy m.in. za: budowę drogi dojazdowej do przystanku PKM Jasień na odcinku od ul. Kartuskiej wzdłuż planowanej ul. Gronostajowej i ul. Nowej Myśliwskiej do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Jasień, budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Jasień oraz podłączenie ul. Myśliwskiej i ul. Jasieńskiej do projektowanej drogi dojazdowej do PKM – mówi Anna Bystry, Menadżer Projektu, Skanska.


Ponadto w ramach projektu wykonane zostaną również dojazdy do ogródków działkowych, powstaną nowe zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz miejsca postojowe. Zakresem prac objęta została także budowa wiaduktu drogowego i muru oporowego przy ul. Gronostajowej oraz przy Stawie Wróbla, budowa przepustów drogowych oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykonawca odpowiada również za nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych oraz montaż wiat przystankowych.

Oprócz budowy dojazdu do przystanku PKM Jasień Skanska wykona również szereg prac związanych z budową węzła integracyjnego PKM Jasień. Prace te obejmą m.in. budowę: dróg wewnętrznych na węźle, pętli autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych, schodów terenowych, parkingu na 82 miejsca postojowe, zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia, kanalizacji teletechnicznej oraz nasadzenia zieleni.


Dojazd do przystanku PKM Kiełpinek

Druga część zadania obejmuje budowę dojazdu do przystanku oraz węzła integracyjnego PKM Kiełpinek. – W przypadku realizacji przez Skanska tej części zadania odpowiadamy przede wszystkim za prace związane z przebudową istniejącej ul. Szczęśliwej na odcinku skrzyżowania z ul. Kartuską do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Kiełpinek, budowę chodników i kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci kablowej oświetleniowej oraz urządzeń elektroenergetycznych a także nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych – mówi Anna Bystry.
W ramach prac wykonawca zrealizuje również budowę węzła integracyjnego PKM Kiełpinek. Ich zakresem objęta zostanie budowa: dróg wewnętrznych na węźle, pętli autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych, schodów terenowych, parkingu dla 82 samochodów, zadaszonego parkingu dla 32 rowerów, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej, oświetlenia a także nasadzenia zieleni.


Węzeł integracyjny przystanku PKM Brętowo
Kolejna, trzecia część zadania przewiduje prace związane z budową węzła integracyjnego dla przystanku PKM Brętowo. Prace te swoim zakresem obejmą m.in. budowę: drogi manewrowej, parkingu dla 19 samochodów, zadaszonego parkingu dla 32 rowerów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, a także nasadzenia zieleni.
Dzięki inwestycji powstanie całkowicie nowa infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Z pewnością powstałe dojazdy oraz węzły integracyjne usprawnią komunikację oraz pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo na drodze.

Żródło

Udostępnij

Submit to Facebook

Budowlanka: który wykonawca jest w najlepszej sytuacji

Jak informuje Rzeczpospolita - Budimex, Skanska, Strabag - to zwycięzcy rankingu największych spółek budowlanych w Polsce pod względem przychodów w 2013 r.

- Poprawiająca się sytuacja finansowa firm budowlanych wskazuje na pierwsze symptomy wychodzenia branży budowlanej z kryzysu, z jakim zmagała się w ostatnich latach. Jednak sektor musi nadal mierzyć się z problemami, którym stawiał czoła w ostatnich dwóch latach - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Polskie spółki budowlane 2013 - kluczowi gracze, perspektywy rozwoju i dywersyfikacji".

Według ekspertów Deloitte, największych nakładów można spodziewać się w budownictwie drogowym, kolejowym, energetycznym i hydro-inżynieryjnym.

W 2013 roku łączne przychody 15 największych spółek budowlanych spadły o 6,7 mld zł, czyli 19,7 proc. w porównaniu do przychodów osiągniętych w 2012 roku. Jednak w odróżnieniu od roku poprzedniego, wyniki operacyjne oraz netto osiągane przez te spółki były na zdecydowanie lepszym poziomie - wylicza Deloitte.

Dla 15 największych firm średnia wartość wyniku na sprzedaży wzrosła z poziomu straty wynoszącej 49 mln zł w 2012 roku, do poziomu zysku w wysokości 68 mln zł rok później. Aż 11 z 15 największych spółek budowlanych osiągnęło zysk na sprzedaży.

- Na sytuację finansową spółek sektora budowlanego wpłynęło w 2013 roku kilka czynników. Po pierwsze, liczba przetargów dotyczących nowych kontraktów o podobnym charakterze, została w ubiegłym roku znacznie ograniczona w związku z dobiegającą końca perspektywą unijną. To istotnie wpłynęło na spadek przychodów z realizowanych prac. Natomiast wpływ na polepszenie wyników operacyjnych oraz wyników netto miały przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze fakt, że większość negatywnych skutków dotyczących realizacji kontraktów infrastrukturalnych została odzwierciedlona w sprawozdaniach finansowych lat ubiegłych i nie miała znaczącego wpływu na wyniki osiągane przez spółki w roku 2013. Po drugie, selektywne, cechujące się dokładniejszą analizą ryzyka podejście spółek do wyboru kontraktów, umożliwiło realizację prac przy zachowaniu dodatnich marż - wyjaśnia Maciej Krokosiński, menedżer w Dziale Audytu firmy Deloitte.

Budimex na czele

Poprawiająca się stopniowo sytuacja finansowa znalazła także odzwierciedlenie we wzroście kapitalizacji największych spółek budowlanych notowanych na warszawskim parkiecie.

Wartość 9 spółek budowlanych z rankingu Deloitte 15 największych pod kątem uzyskiwanych przychodów, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła aż o 58 proc.

Przygotowany przed Deloitte ranking otwiera Grupa Budimex z przychodami sięgającymi 4,7 mld zł. Spółka odnotowała ich spadek o 22 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowała się szwedzka Skanska, z przychodami na poziomie 4,2 mld zł, co oznacza spadek o zaledwie 2 proc. W konsekwencji Skanska wyprzedziła austriacki Strabag, który osiągnął przychody na poziomie 3,2 mld zł (spadek aż o 28,9 proc.) Największy wartościowo wzrost przychodów zanotowały PORR (Polska) SA oraz Grupa Mirbud (odpowiednio 406 mln zł oraz 348 mln zł wzrostu przychodów). Natomiast największy wartościowy spadek przychodów w 2013 roku, w wysokości 1,75 mld zł zanotowała Grupa Polimex Mostostal.

Więcej tutaj

Udostępnij

Submit to Facebook

Aktualne ujednolicone przepisy z zakresu zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie w zakładce Zamówienia publiczne/Aktualne akty prawne, znajdą Państwo aktulane i ujednolicone przepisy regulujące matrię zamówień publicznych. Na obecną chwilę przepisy te zawierają wszelkie ostatnio wporwadzone zmiany tj:

1. Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych zawierający nową definicję "ceny";

2. Tekst jednolity Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań;

3. Treść nowej ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych opracowań.

 

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych