Aktualności

Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych

Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt IACa 166/14) Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił – na skutek apelacji wniesionej przez Prezesa UZP – wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt I C 285/13), stwierdzający nieważność umowy na dostawę samochodu osobowego marki Skoda model Superb, w ten sposób, że unieważnił rzeczoną umowę.

W pierwszej kolejności Sąd drugiej instancji podkreślił, że uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych. Uprawnienie Prezesa UZP nie jest obwarowane wystąpieniem innych dodatkowych przesłanek w postaci np. uprzedniego kontrolowania realizacji spornego zamówienia publicznego, czy też zakwestionowania wyniku przetargu przez jego uczestników. Legitymacja w tym zakresie przysługuje Prezesowi UZP, który jest wprawdzie częścią Skarbu Państwa, ale jednocześnie jest podmiotem samodzielnym prawnie.

Sąd Apelacyjny podkreślił nadto, że w sytuacji, gdy do postępowanie o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania musi się odbyć na zasadach określonych w tej ustawie. W szczególności, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia musi odbyć się z poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i 29 tej ustawy. Zamawiający nie może więc określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź też takich, które eliminowałyby konkretnych wykonawców uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Dlatego też powszechnie przyjmuje się, że nie jest dopuszczalne określenie przedmiotu zamówienia przy użyciu oznaczeń czy też parametrów, które wskazywałyby na konkretnego producenta lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. O ile zatem zamawiający, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia swoich potrzeb na odpowiednim poziomie, uprawniony był do opisu parametrów technicznych zamawianego pojazdu w taki sposób, by opowiadał jego uzasadnionym potrzebom, a co za tym idzie sprecyzowania przedmiotu zamówienia w oparciu o określone minimalne standardy i parametry techniczne, to granicę tego uprawnienia wyznaczają przepisy ustawy Pzp. Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego, traktować należy jako naruszenie uczciwej konkurencji.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, zgromadzone w przedmiotowej sprawie dowody, a w szczególności opinia biegłego, dają podstawy do uznania, że sposób sformułowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wskazuje, że tylko jeden model pojazdów oferowanych na rynku w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniała postawione przez zamawiającego wymagania. Taki sposób opisu przedmiotu zamówienia słusznie więc został uznany przez Sąd pierwszej instancji jako sprzeczny z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, z uwagi na możliwość utrudnienia uczciwej konkurencji. Podkreślenia wymaga również, że pozwani nie próbowali nawet wykazać, że dyskwalifikujące inne niż Skoda Superb pojazdy wymagania wynikały ze zobiektywizowanych potrzeb zamawiającego i nie były na tyle wygórowane, aby mogły utrudnić lub uniemożliwić dostęp do przedmiotu zamówienia innym wykonawcom.

Trafnie zatem Sąd Okręgowy uznał, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp, które to naruszenie miało wpływ na wynik tego postępowania, uniemożliwiając innym wykonawcom złożenie ofert odpowiadających wymogom siwz, a tym samym ograniczając możliwość dokonania przez zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej do wyboru jedynej oferty, jaka w konsekwencji została złożona. Naruszenie zasady równego traktowania wykonawców ma miejsce wówczas, gdy opis zamówienia ogranicza krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Wobec powyższego zawarta przez pozwanych umowa jest nieważna, nieważność ta jednak ma charakter względny, co oznacza, że Sąd Okręgowy błędnie i wbrew treści żądania powoda stwierdził jej nieważność.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Udostępnij

Submit to Facebook

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowa nowelizacja stanowi inicjatywę poselską, do której Rada Ministrów przedstawiała stanowisko w dniu 31 stycznia 2014 r.

Główne zmiany wprowadzane przez nowelizację Prawa zamówień publicznych dotyczą:

  • odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;
  • wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w  sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, pod warunkiem, że zamawiający przewidział taką przesłankę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • zmiany w zakresie dotyczącym powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w zakresie możliwości powoływania się przez wykonawcę na potencjał ekonomiczny innego podmiotu oraz przewidzenie odpowiedzialności solidarnej wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wystąpienia szkody zamawiającego z przyczyny zawinionego nieudostępnienia zasobów przez ten podmiot;
  • wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności;
  • wprowadzenia uregulowania dotyczącego korzystania przez zamawiających w czasie przygotowywania i przeprowadzania postępowań z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, przygotowanych i upowszechnionych przez Prezesa Urzędu;
  • zmiany w zakresie zatrzymania wadium m.in. służące ograniczeniu możliwości zatrzymania wadium wyłącznie do tych wykonawców, którzy nie uzupełnili dokumentów w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, co skutkowało brakiem możliwości wybrania oferty;
  • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego do przedmiotu zamówienia, który jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe;
  • modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.

Ustawa uchwalona w dniu dzisiejszym przez Sejm zostanie przekazana do Senatu.

Zródło: www.uzp.gov.pl

Udostępnij

Submit to Facebook

Zmiany w przepisach Pzp w zakresie definicji legalnej „ceny” w związku z Ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług

W dniu 27 czerwca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która w art. 19 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowa zmiana polega na uaktualnieniu odesłania zawartego w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku z uchwaleniem nowej ustawy, która zastąpi ustawę  z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r . poz. 385). Wobec czego konieczne było nadanie nowego brzmienia art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, który definiuje pojęcie „ceny” poprzez bezpośrednie odsyłanie do wskazanej ustawy.

W związku z powyższym, brzmienie art. 2 pkt 1  Pzp:
„Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)    cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385)”zostanie zastąpione brzmieniem:„1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. …);”.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług modyfikuje definicję „ceny”, dotychczas określanej jako „wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w której uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym”.

Powyższa definicja zostanie zastąpiona w następujący sposób:

„Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)    cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę”.

Jednocześnie definicja ta została dookreślona w art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług poprzez wyraźne wskazanie, iż w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Poniżej przedstawiamy komunikat zamieszczony na stronie internetowej Prezydenta RP o podpisaniu ustawy w poniższym linku w pkt 10: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,47,czerwiec-2014-r-.html

Żródło: www.uzp.gov.pl

Udostępnij

Submit to Facebook

image-11

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych