Publikacje

Zamówienia na usługi społeczne realizowane na podstawie art. 138o ustawy

Kryterium cena z wagą do 60% 

Opinia treści projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

Postepowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

System zamówień publicznych w Jednostce

Procedura odwrócona

Zamówienia publiczne w Jednostkach samorządu terytorialnego

Wewnętrzne regulacje w zakresie zamówień publicznych 

Czy zamawiający w postępowaniu realizowanym na podstawie art. 138o ustawy Pzp może wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów 

Podział zamówienia na części 

Zamówienia publiczne w Jednostkach Służby Zdrowia  

Pomorska Kolej Metropolitalna - proces przygotowania postępowania przetargowego  

Pomorska Kolej Metropolitalna - przebieg postępowania  

Przetarg na dostawę artykułów medycznych współfinansowany ze środków UE  

Biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Procedura i przebieg konkursu

Ogłoszenie o zamówieniu jako istotny element postępowania 

Dialog konkurencyjny 

Rażąco niska cena w świetle nowelizacji ustawy Pzp

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych