Zamawiający

Właściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia to nie tylko znajomości przepisów prawa, to również umiejętność analitycznego podejścia do problematycznych kwestii oraz podejmowania trafnych decyzji. Niewłaściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może wiązać się z wieloma konsekwencjami dla zamawiających, czasami bardzo dotkliwymi. Szczególnie ogromne znaczenie ma to przy zamówieniach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, gdzie konsekwencją błędów w postępowaniu mogą być korekty finansowych, które w zależności od naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wynieść nawet do 100 % dofinansowania. Wynikiem tego są duże problemy dla zamawiających, w szczególności brak finansowania rozpoczętej inwestycji lub zamówienia.

Proponujemy Państwu profesjonalne wsparcie w szczególności w następującym obszarze:

 1. Bieżąca lub/i kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Kompleksowa obsługa polega m. in. na: przygotowaniu kompletu dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania (SWZ, umowa, ogłoszenie, zaproszenie do negocjacji), przygotowanie pism, odpowiedzi, zapytań i wystąpień do wykonawców, badania i ocenę ofert i/lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przygotowanie uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawców, lub unieważnienia postępowania, stałe konsultację, sporządzanie opinii dotyczących prowadzonych postępowań, przygotowanie protokołów z postępowań. Bieżąca obsługa uzależniona jest od potrzeb Klienta oraz etapu postępowania, niemniej jednak obejmuje wszelkie czynności z zakresu obsługi kompleksowej.
 2. Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania (SWZ wraz załącznikami w tym umowa, ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenia do negocjacji itp.)
  Usługa polega na kompletnym przygotowaniu SWZ, ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do negocjacji, w oparciu o materiały i wytyczne przekazane przez Klienta.
 3. Audyt dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Usługa polega na sprawdzeniu prowadzonego lub już przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z punktu widzenia jego zgodności z przepisami ustawy Pzp i/lub odpowiednich wytycznych w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE. Z wyniku audytu sporządzony jest szczegółowy protokół, w którym wskazane będą ewentualne naruszenia wraz oceną ich skutków, a w przypadku audytu zamówień niezakończonych, z przedstawieniem ryzyk wynikających z tych naruszeń oraz odpowiednich zaleceń.
 4. Weryfikacja złożonych ofert, wniosków
  Usługa polega na badaniu i ocenie złożonych ofert i/lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z punktu widzenia zapisów SWZ i/lub ogłoszenia o zamówieniu. Klient po zakończeniu usługi otrzyma rekomendacje, w których zostaną wskazane wyniki oceny oraz dalsze zalecenie działania (wezwanie do wyjaśnień, uzupełnień). Usługa obejmuje również przygotowanie uzasadnienia faktycznego i prawnego dla ewentualnego odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy lub unieważnienia postępowania.
 5. Szkolenia z zakresu zamówień publicznych
  Więcej o szkoleniach tutaj
 6. Reprezentacja przed KIO
  Usługa polega w szczególności na: analizie wniesionego odwołania (po przeprowadzonej analizie Klient otrzyma opinie wraz z dalszymi zaleceniami postępowania – uwzględnienie odwołania lub uznanie odwołania za niesłuszne), przygotowaniu wniosków w postępowaniu odwoławczym, odpowiedzi na odwołania, udziale w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą jako pełnomocnik Klienta.
 7. Opracowanie ekspertyz lub opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
  Usługa polega na przygotowaniu pisemnych ekspertyz lub opinii w zakresie zamówień publicznych, dotyczących zagadnienia wskazanego przez Klienta.
 8. Przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, również tych poniżej kwoty 130.000 zł, a w przypadku zamawiających sektorowych poniżej progów "unijnych".
  Usługa polega na przygotowaniu wewnętrznych regulacji z zakresu udzielania zamówień publicznych dostosowanych do struktury organizacyjnej do Klienta. Wykonanie usługi poprzedzone jest analizą potrzeb Klienta, jak również zapoznaniem się z jego wewnętrzną strukturą organizacyjną.
 9. Bieżące doradztwo i konsulting z zakresu zamówień publicznych
  Usługa polega na doradztwie i konsultacjach z zakresu zamówień publicznych również drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

image-8

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych