Orzecznictwo

Poniżej przedstawiamy ciekawe z naszego punktu widzenia orzecznictwo w zakresie zamówień publicznych

Sąd Najwyższy

 1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 roku, sygn. akt IV CSK 219/11 - dotyczący zasadności wypowiedzenia przez wykonawcę umowy o zamówienie publiczne,
 2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 roku, sygn. akt III CZP 53/11 - dotycząca nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) wskazanej przez wykonawcę w cenie ofertowej,
 3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011 roku, sygn. akt II CSK 675/10 - dotyczący zasadności zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
 4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2016 roku, sygn. akt IV CSK 223/15 - dotyczący miarkowania kar umownych


Sądy powszechne

 1. Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 25 sierpnia 2017 r. sygn. akt IX Ca 807/17 – dotyczy odwołania na usługi społeczne
 2. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 29 października 2012 roku, sygn. akt V Ca 2015/12 - dotyczący wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp,
 3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 24 stycznia 2012 roku, sygn. akt VI ACa 965/11 - dotyczący opisania przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję,
 4. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu X Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 15 grudnia 2011 roku, sygn. akt X Ga 509/11 - dotyczący możliwości udzielenia w przetargu nieograniczonym zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno – budowlanego,
 5. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 14 lipca 2011 roku, sygn. akt XII Ga 314/11 - dotyczący opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
 6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 17 grudnia 2013 roku, sygn. akt V Ca 3201/13 - dotyczący uzupełnienia pełnomocnictwa.
 7. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy z dnia 3 października 2014 roku, sygn. akt VII Ga 150/14 - dotyczący rozstrzygnięcia Izby w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Krajowa Izba Odwoławcza

 1. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 marca 2019 roku, sygn.. KIO 338/19 – dotyczący nieprawidłowości wniesienia wadium oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.
 2. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 maja 2017 roku, sygn.. KIO 1028/17 - dotyczący oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
 3. Wyrok krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 września 2013 roku, sygn KIO 2030/13 - dotyczący m. in. dowodów składanych na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
 4. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lutego 2012 roku, sygn. KIO 150/12 - dotyczący wadium (treść dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej może podlegać wykładni),
 5. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 czerwca 2013 roku, sygn. KIO 1393/13 - dotyczący m.in. terminu na uzupełnienie dokumentów.
 6. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2014 roku, sygn. KIO/KD 119/13 - dotyczy przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit ustawy Pzp.
 7. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 kwietnia 2014 roku, sygn. KIO 574/14 - dotyczy uzupełnienia dokumentów.
 8. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2014 roku, sygn. KIO 792/14 - dotyczy treści zobowiązania o udostępnieniu zasobów podmiotów trzecich.
 9. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 lutego 2015 roku, sygn. KIO 264/15 - dotyczy nie wniesienia wadium w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 3 Pzp
 10. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 listopada 2015 roku, sygn. KIO 2354/15 - dotyczy unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych