Informacje ogólne

W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w dniu 25 maja 2018 r. rozszerzona zostanie m. in. o rozliczalność z procesu bezpieczeństwa informacji gwarantującego poufność – ochrona danych osobowych. Będzie to miało niewątpliwie istotny wpływ i znaczenie dla funkcjonowania podmiotów, które w zakresie swojej działalności funkcjonują przy danych osobowych. Takimi podmiotami są Zamawiający w tym m. in. Jednostki Sektora Finansów Publicznych, jak i Wykonawcy.

RODO to nowy wymiar ochrony danych osobowych obowiązujący od 25 maja 2018 r.
Zmiana podejścia do zabezpieczeń i rozliczalności jest znaczna wobec wszelkich zmian które do tej pory nastąpiły. Większe prawa do swoich danych, ich zapomnienia i ochrony nałożą na Administratorów szereg zmian począwszy od ocen ryzyka po certyfikację jakości i wysokie kary.
Nowe podejście to samodzielność i odpowiedzialność Administratorów wobec odejście od rejestracji zbiorów dla zwiększenia rozliczalności i oceny ryzyka poprzez wdrożenia odpowiednich i dostosowanych do danego charakteru i celu przetwarzania środków technicznych i organizacyjnych.
Budowanie świadomości przetwarzanych danych nałożona na Administratorów zapewni przejrzystą i rzetelną informację i ochronę także dzieciom o celu, konsekwencji np. profilowania i czasie przetwarzania. Zmiany klauzul wyrażonych zgód by ich jasność przekazu nie była domniemaną zgodą a dobrowolną i możliwą do odwołania ma zwiększyć zaufanie względem Administratorów. To zaufanie będzie budowane dzięki możliwości uzyskiwaniu certyfikatów jakości dostosowania posiadanych zabezpieczeń względem zachowania m.in. integralności i poufności danych. Każdy Administrator dostosuje indywidualne środki techniczne i organizacyjne do własnego charakteru, zakresu i celu przetwarzania by zminimalizować oszacowane ryzyko i zapewnić ciągłość działania. Tym bardziej, iż incydenty naruszenia praw i wolności osób będą zgłaszane do GIODO. Rozporządzenie zmienia całe podejście wdrażania procesu bezpieczeństwa by już w fazie projektowej budować zasadę domyślnej ochrony danych „privacy by design” co się przełoży na realizację ochrony prywatności w każdym procesie życia informacji.

Folder z prezentacją w zakresie RODO

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych