Aktualne akty prawne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych stan prawny maj 2017 pdf icon 16x16

 

Przepisy wykonawcze:

 1. Inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych pdf icon 16x16
 2. Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej pdf icon 16x16
 3. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej pdf icon 16x16
 4. Średni kursu złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych pdf icon 16x16
 5. Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym pdf icon 16x16
 6. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego pdf icon 16x16
 7. Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania pdf icon 16x16
 8. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania pdf icon 16x16
 9. Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań pdf icon 16x16
 10. Organy właściwe do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony pdf icon 16x16
 11. Tryb postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa pdf icon 16x16
 12. Rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pdf icon 16x16
 13. Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych pdf icon 16x16
 14. Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pdf icon 16x16 Załączniki.doc
 15. Zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania pdf icon 16x16
 16. Wykaz usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym pdf icon 16x16

Dyrektywy:

 1. Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych pdf icon 16x16
 2. Dyrektywa w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych pdf icon 16x16

Pozostałe przepisy powiązane:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny pdf icon 16x16
 2. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług pdf icon 16x16
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pdf icon 16x16
 4. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi pdf icon 16x16
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane pdf icon 16x16
 6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów pdf icon 16x16

image-5

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych