Publikacje

Zamówienia publiczne w Jednostkach Służby Zdrowia  

Pomorska Kolej Metropolitalna - proces przygotowania postępowania przetargowego  

Pomorska Kolej Metropolitalna - przebieg postępowania  

Przetarg na dostawę artykułów medycznych współfinansowany ze środków UE  

Biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Procedura i przebieg konkursu

Ogłoszenie o zamówieniu jako istotny element postępowania 

Dialog konkurencyjny 

Rażąco niska cena w świetle nowelizacji ustawy Pzp

Prawo zamówień publicznych – zbiór aktów prawnych 

Profesjonalne doradztwo i obsługa zamówień publicznych